RiPro 主题美化教程(第五期 )-源码二
1. ripro – > footer.php 文件,找到如下代码

<div class="rollbar">
	<?php if (_cao('site_kefu_qq')) : ?>
  <div class="rollbar-item tap-qq" etap="tap-qq"><a target="_blank" title="QQ咨询" rel="noopener noreferrer">&site=qq&menu=yes"><i class="fa fa-qq"></i></a></div>
  <?php endif; ?>
 
	<div class="rollbar-item" etap="to_full" title="全屏页面"><i class="fa fa-arrows-alt"></i></div>
	<?php if (_cao('is_ripro_dark_btn')) : ?>
  <div class="rollbar-item tap-dark" etap="tap-dark" title="切换模式"><i class="mdi mdi-brightness-4"></i></div>
  <?php endif; ?>
	<div class="rollbar-item" etap="to_top" title="返回顶部"><i class="fa fa-angle-up"></i></div>
</div>

2. 替换为如下代码

<link rel="stylesheet" href="//at.alicdn.com/t/font_1588194_qq8lfskjn8.css">
<div class="float-box">
 <ul class="float-ul float-radius float-text">
  <li>
  	<?php if (_get_aug('is_qiandao','1')) : ?>
      <div class="author-qiandao">
        <?php if (_aug_user_is_qiandao()) {
          echo '<a class="click-qiandao srcdict_qd_1" href="javascript:void(0);" etap="to_top" title="签到"><i class="iconfont icon-qiandao"></i><br>已签 </a>';
        }else{
          echo '<a class="click-qiandao srcdict_qd_1" href="javascript:void(0);" etap="to_top" title="签到"><i class="iconfont icon-qiandao"></i><br>签到</a>';
        }
        ?>
      </div>
    <?php endif; ?>
	</li>
 </ul>
 <ul class="float-ul float-radius float-text">
	<li>
	 <a class="qq float-border float-text" href="javascript:void(0);"><i class="iconfont icon-icon"></i><br>客服
	  <div class="float-alert-box float-radius float-qq-box" style="display:none;">
		 <h6>工作时间</h6>
		 <p>工作日:<?php echo _get_aug('site_work_time');?><br>节假日:09:00-24:00</p>
		 <div class="float-qq-btn float-radius" onclick="window.open('https://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=<?php echo _get_aug('site_kefu_qq');?>&site=qq&menu=yes','_blank')">点击咨询客服</div>
		</div>
	 </a>
	</li>
	<li>
	 <a class="fankui float-border float-text" href="//shang.qq.com/wpa/qunwpa?idkey=<?php echo _get_aug('site_kefu_qun');?>" target="_blank"><i class="iconfont icon-GroupCopy"></i><br>群聊</a>
	</li>
 </ul>
 <ul class="float-ul float-radius float-text">
 	<li>
	 <a class="weixin float-border float-text" href="javascript:void(0);"><i class="iconfont icon-weixin"></i><br>微信
	  <div class="float-alert-box float-radius float-weixin-box" style="display:none;">
		  		<img src="<?php echo esc_url(_get_aug( 'site_weixin')); ?>" alt="网站微信" />
		</div>
	 </a>
	</li>
	<li>
	 <a class="fankui float-border float-text" rel="external nofollow" target="_blank" href="https://vipiu.net/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly93cGEucXEuY29tL21zZ3JkP3Y9MyZhbXA7YW1wO3Vpbj0mbHQ7P3BocCBlY2hvIF9nZXRfYXVnKCdzaXRlX2tlZnVfcXEnKTs/Jmd0OyZhbXA7YW1wO3NpdGU9cXEmYW1wO2FtcDttZW51PXllcw==" target="_Blank"><i class="iconfont icon-fankui"></i><br>反馈</a>
	</li>
	<li>
	 <a class="float-border float-text" href="javascript:void(0);" etap="to_full" title="点击全屏"><i class="iconfont icon-quanping"></i><br>全屏</a>
	</li>
	<li>
	 <a class="float-border float-text tap-dark" href="javascript:void(0);" etap="tap-dark" title="夜间模式"><i class="iconfont icon-fengshui"></i><br>切换</a>
	</li>
 </ul>
 <ul class="float-ul float-radius float-text ">
  <li>
	 <a class="float-border float-text" href="javascript:void(0);" etap="to_top" title="返回顶部"><i class="iconfont icon-top"></i><br></a>
	</li>
 </ul>
</div>

3. ripro -> assets -> css-> diy.css 添加如下样式

暂无优惠

已有2人支付

常见问题FAQ

免费下载或者VIP会员专享资源能否直接商用?
本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。

发表评论